VerdraaidGoed BV, gevestigd aan Maasboulevard 100, 3063NS Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
VerdraaidGoed BV
https://ditisniksnieuws.nl
Maasboulevard 100
3063NS Rotterdam
+31 85 060 85 60

Remco Addink is de Functionaris Gegevensbescherming van VerdraaidGoed BV. Hij/zij is te bereiken via remco@verdraaidgoed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DitIsNiksNieuws verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@DitIsNiksNieuws.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DitIsNiksNieuws verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– DitIsNiksNieuws analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– DitIsNiksNieuws volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– DitIsNiksNieuws verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

DitIsNiksNieuws neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DitIsNiksNieuws) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DitIsNiksNieuws bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De persoongegevens die je aan ons hebt verstrekt bij het doen van een bestelling worden 2 jaar bewaard. Deze periode wordt aangehouden als de maximale garantie termijn. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor afhandeling van eventuele garanties. Bepaalde gegevens moeten we wettelijk gezien langer bewaren. Deze worden zo lang bewaard als de wettelijke termijn voorschrijft.

Klantaccount en persoonsgegevens: Wanneer je klantaccount gedurende 2 jaar niet actief is, wordt deze verwijderd. Een account is actief als hierop door jou wordt ingelogd of als je via dit account een bestelling doet.

Delen van persoonsgegevens met derden

DitIsNiksNieuws verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DitIsNiksNieuws blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ditisniksnieuws.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

DitIsNiksNieuws wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage in je gegevens.

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van jou hebben in te zien. Om een verzoek te doen om je persoonsgegevens in te zien kun je een bericht te sturen naar info@ditisniksnieuws.nl. We zullen je verzoek dan binnen een week in behandeling nemen.

Correctie van je gegevens

Je hebt recht op correctie van onjuiste of verouderde persoonsgegevens in te zien die we van jou hebben. Om je persoonsgegevens te laten corrigeren kun je een bericht te sturen naar info@ditisniksnieuws.nl. We zullen je verzoek dan binnen een week in behandeling nemen.

Bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens als je het niet eens bent met de verwerking van jouw gegevens door ons. Om bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens kun je een bericht te sturen naar info@ditisniksnieuws.nl. We zullen je verzoek dan binnen een week in behandeling nemen.

Beperking van de verwerking van jouw gegevens

Je hebt recht om en verzoek te doen tot de beperking van de verwerking van jouw gegevens. Wij mogen jouw gegevens dat wel bewaren maar niet gebruiken. Om verzoek te doen tot de beperking van de verwerking van jouw gegevens kun je een bericht te sturen naar info@ditisniksnieuws.nl. We zullen je verzoek dan binnen een week in behandeling nemen.

Dataportabiliteit

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt gegeven te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Hier valt onder: jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestellingen. Om verzoek te doen tot dataportabiliteit kun je een bericht te sturen naar info@ditisniksnieuws.nl. We zullen je verzoek dan binnen een week in behandeling nemen.

Vergeten worden of account verwijderen

Je hebt het recht om een verzoek te doen bij ons om het account dat je bij ons hebt aangemaakt te verwijderen. Wanneer je bij ons een verzoek doet om je account te verwijderen, zullen wij het account en alle gegevens die we van jou hebben verwijderen, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren. We zullen je verzoek dan binnen een week in behandeling nemen.

Wij kunnen dit verzoek niet inwilligen indien er nog openstaande bestellingen of facturen zijn en/of je particuliere verkoopaccount, indien van toepassing. Ook kunnen we dit verzoek niet inwilligen als we op grond van de wet je persoonsgegevens mogen bewaren ondanks een verwijderverzoek. Bijvoorbeeld indien er met je account is gefraudeerd. Nadat je 2 jaar niet meer bij ons inlogt, verwijderen wij al jouw gegevens. Om verzoek te doen tot het verwijderen van je account en je gegevens kun je een bericht te sturen naar info@ditisniksnieuws.nl.

 

DitIsNiksNieuws wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DitIsNiksNieuws neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ditisniksnieuws.nl